FKT: Ashley Nichole Ellis - Prairie Sunset Trail (KS) - 2020-03-28