FKT: Christine Sandvik - Horse-Shoe Trail, PA - 2020-07-12