FKT: Nicky Spinks - Bob Graham Round (UK) - 2011-05-01