FKT: Vasy Komissarov - Khibiny Crown (Russia) - 2019-09-03