FKT: Dave Mackey - Highline Trail (AZ) - 2004-04-24