FKT: Elizabeth Gatherer - Valley of Rocks (United Kingdom) - 2023-02-28