FKT: Gabe Joyes - Wind River Peak (WY) - 2015-08-23