FKT: Gabe Joyes - Wind River Peak (WY) - 2016-08-28