FKT: Jason Bahamundi - Trinity Trail (TX) - 2020-11-27