FKT: Sarah Slater - Batona Trail (NJ) - 2016-11-05