FKT: Sean O'Rourke - White Mountain (CA) - 2018-10-26